Fair Wear Foundation is geen label, maar een internationaal multistakeholderinitiatief in de textielsector

Onderdeel van Fair Wear Foundation
Label

textiel: Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation is een internationaal multistakeholderinitiatief voor goede arbeidsomstandigheden in de textielsector, opgericht in 1999.

Het multistakeholderinitiatief werkt samen met de sector om de arbeidsomstandigheden doorheen de keten te verbeteren. Enkel de meest vooruitstrevende bedrijven mogen hun lidmaatschap van de Fair Wear Foundation aanduiden op hun producten. Het Fair Wear-label is een erkenning voor de bedrijven/merken die lid zijn van de Fair Wear Foundation. Het is geen productlabel.
De Fair Wear Foundation benadrukt dat ze geen garanties kan bieden dat gelabelde producten voldoen aan alle criteria van het label.
De Fair Wear Foundation voert zelf de controle uit.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Milieu Fair Wear Foundation besteedt geen aandacht aan het milieu.

Sociaal

Fair Wear Foundation is een sociaal multistakeholderinitiatief. Het multistakeholderinitiatief heeft tot doel de volgende goede praktijken in de textielverwerking ingang te doen vinden: vrije keuze van arbeid, een verbod op discriminatie, kinderarbeid of uitbuiting, het recht op vakbondsvrijheid en collectief overleg, veilige en hygiënische arbeidsomstandigheden en tot slot ook op wettelijk bindende arbeidscontracten.

Ze ijveren ook voor de betaling van een correct loon en verbieden overdreven lange werkdagen. De lonen en het aantal werkuren moeten ten minste voldoen aan de nationale wettelijke vereisten of aan de standaarden die vastgelegd zijn binnen de sector, mochten deze hoger zijn dan de nationale wettelijke vereisten.

Fair Wear Foundation verifieert in hoeverre een merk voldoet aan de opgelegde criteria. Ze werken samen met bedrijven om de werkomstandigheden in de sector te monitoren en te verbeteren. Enkel bedrijven die 90% van hun leveranciers monitoren en een “performance score” van 75% behalen, mogen het logo van Fair Wear Foundation gebruiken. Het label garandeert niet dat alle producten in overeenstemming met deze principes gemaakt zijn.

Fair Wear Foundation werkt met progressieve criteria waarbij elk jaar gevraagd wordt om meer leveranciers te controleren en een hogere performance score te behalen. Ieder jaar controleert het multistakeholderinitiatief de vooruitgang van de bedrijven. Deze vooruitgangsrapporten zijn openbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website. Op deze manier kunnen consumenten een beeld krijgen van de wijze waarop de leverancier de sociale criteria respecteert.

WIE CONTROLEERT?

De Fair Wear Foundation voert zelf de controle uit.

MEER WETEN?

De criteria die het multistakeholderinitiatief hanteert en de rapporten die het publiceert, kunnen worden geraadpleegd op http://www.fairwear.org.