Demeter is een Nederlands label voor voeding uit biodynamische landbouw

Onderdeel van Demeter
Label

voeding: Demeter

Demeter is het label voor biodynamische landbouw, opgericht in 1928. Het label kan worden teruggevonden op voedingsproducten.

Biodynamische landbouw is 100 procent biologisch en stelt bovendien bijkomende eisen op de productie en verwerking van de producten.

Het label wordt beheerd door de Stichting Demeter, die deel uitmaakt van een internationaal netwerk van biodynamische landbouwers. De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen.

Stichting Demeter is houder van het Demeter-keurmerk voor Nederland en Vlaanderen. Ze stelt normen op voor deze landen op basis van de Demeter Standards van Demeter Internationaal, die wereldwijd gelden. In totaal zijn er zo 16 stichtingen. Die nationale organisaties bereiken ruim 3.500 boeren in 50 verschillende landen over de hele wereld.

Stichting Demeter heeft als opdracht de biodynamische landbouw te promoten, op basis van de antroposofische principes van Rudolf Steiner.

WAT GARANDEERT DIT LABEL?

Milieu

Demeter is een milieulabel. Biodynamische producten moeten eerst en vooral voldoen aan de regelgeving inzake biologische landbouw. Daarna zijn er een reeks van bijkomende criteria specifiek voor de biodynamische landbouw. Deze criteria zijn afhankelijk van de productcategorie.
Deze legt op het vlak van onder meer het gebruik van meststoffen strenge regels op. Kunstmest en pesticiden mogen niet gebruikt worden. Teeltwisseling en gebruik van groene stroom zijn verplicht. 10% van de landbouwgrond moet ten dienste staan van de biodiversiteit en 16% moet ingezaaid worden met groenbemesters.

Bij de verwerking zijn een hele reeks zoetstoffen, kleurstoffen en additieven verboden. Enkel artisanale productieprocessen zoals roken, drogen, … zijn toegestaan.

Dieren moeten voldoende ruimte krijgen (meer dan bij de biologische landbouw) en koeien minimaal 180 dagen per jaar in de wei staan.

Sociaal

Demeter is geen sociaal label. De ingrediënten moeten niet fair trade zijn.

Dierenwelzijn

Demeter besteedt aandacht aan dierenwelzijn. De producten mogen niet getest worden op dieren. De ingrediënten mogen niet afkomstig zijn van dode dieren.

WAT ZEGT DE WET?

Verordening (EG) nr. 834/2007 (en zijn aanpassingen) van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten.
Meer info: http://eur-lex.europa.eu/

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 september 2007, nr. TRCJZ/2007/2968, houdende regels inzake de kwaliteit van landbouwproducten (Landbouwkwaliteitsregeling 2007). 
Meer info: http://www.skal.com

Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten.
Meer info: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl

WIE CONTROLEERT?

De controle gebeurt door onafhankelijke controleorganismen, aangeduid door de Belgische en Nederlandse overheid. In België gaat dat om Integra en Certisys. In Nederland is dat Control Union Certifications.

De richtlijnen worden jaarlijks geëvalueerd via een zelfevaluatie en een evaluatiegesprek tussen twee collega's.

MEER WETEN?

Het lastenboek met alle criteria die het label hanteert, kan worden geraadpleegd op www.stichtingdemeter.nl.